سایت ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی انتقال معنای یک متن از یک زبان به زبان دیگر است. این روند شامل ترجمه و دریافت معنا از متن اصلی و سپس منتقل کردن آن به متنی با زبان دوم است. متن بی معنا، مانند کالبد بدون روح است. باید یادآوری کنیم که منظور ما از معنا، در واقع فضای کلی ای است که یک جمله و یا متن به وجود می آورد. در نتیجه در طول فرایند ترجمه، یک مترجم باید به پیش زمینه ی یک متن نیز رجوع کند تا بتواند معنای واقعی آن را به خوبی درک کند. تنها در این صورت است که می تواند این معنا را به درستی به زبان دوم نیز منتقل کند. بنابراین یک ترجمه مقاله تخصصی خوب و صحیح، ترجمه ای است که در آن معنا به طور واضح و کامل از زبان اول به زبان دوم منتقل شود.

21 Jan 2018

Comments powered by Disqus